Διοίκηση

Τακτικά μέλη

• Λιανός Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τoυ Δ.Π.Θ., ως Πρόεδρoς.
• Πολυχρονόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής
• Πρέπης Αλκιβιάδης, Καθηγητής
• Κόκκορης Παναγιώτης, Καθηγητής
• Αμερικάνου Ελένη, Καθηγήτρια
• Μάντζου Πολυξένη, Καθηγήτρια
• Μπάρκας Νικόλαος, Καθηγητής
• Κολοκοτρώνης Ιωάννης, Καθηγητής
• Αναστασίου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
• Μιχαηλίδης Αντώνιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
• Μπαλτζοπούλου Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
• Ξάνθη Θεώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
• Δενδρινός Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
• Θωμάς Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής
• Γρηγοριάδου Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια
• Πάνος-Λουκάς Εξαρχόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής
• Πατρίκιος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
• Κοζόκος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής
• Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
• Τσαλκατίδης Θεμιστοκλής, Λέκτορας