Πρόσκληση για εκλογή για την πλήρωση θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Αστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός: Σχέση του δομημένου περιβάλλοντος με τους υπαίθριους χώρους και το τοπίο"Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠροσκλΕκλογΑστικοςΣχεδ6Ψ3Δ46ΨΖΥ1-ΔΛΚ.pdf


21-06-2018 (mgaroufa)