Ανακοίνωση για Ιστορία της Τέχνης II και Θεωρία της Τέχνης ΙΙ